แบบทดสอบออนไลน์จาก ข้อสอบ และแนวข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบออนไลน์จาก ข้อสอบ และแนวข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบออนไลน์จาก ข้อสอบ และแนวข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบออนไลน์จาก ข้อสอบ และแนวข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลย 

 

วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2558   คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2552  คลิกที่นี่ 
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 คลิกที่นี่  
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 คลิกที่นี่ 
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 คลิกที่นี่ 


วิชาภาษาไทย

ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 
ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2552  คลิกที่นี่ 
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 คลิกที่นี่

วิชาวิทยาศาสตร์ 

ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 คลิกที่นี่


วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 


วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 
ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่ 
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์ คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ประวัติศาสตร์ คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 550-2553) ชุดที่ 4 คลิกที่นี่
แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 คลิกที่นี่