ข่าวการศึกษา

นร.เดือด! ชุมนุมใหญ่ ไล่ ผอ.โรงเรียน แฉยับ เอาเงินไปจัดบวงสรวง...

นร.เดือด! ชุมนุมใหญ่ ไล่ ผอ.โรงเรียน แฉยับ เอาเงินไปจัดบวงสรวง ทึ่งพฤติกรรม?

ชวยหนดวย-เมอตองมาเปนผอำนวยการโรงเรยนขนาดเลก

"ช่วยหนูด้วย" เมื่อต้องมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก